محور مقاومت هنوز برگه های خود را رو نکرده است!

اما این پیروزی به علل زیادی که مجال آن نیست پیروزی توهمی است مهم ترین این علل این است که محور مخالف آمریکا هنوز برگه های زیادی دارد که رو نکرده است.

روزنامه رای الیوم لندن در مقاله ای بقلم أحمد عبد الرحمن با اشاره به رویدادهای منطقه از جمله لبنان ، عراق و ایران نوشت :

 

-شکست های آمریکا در بسیاری از پرونده ها مانند سوریه،عراق و یمن باعث شد برخی دچار این توهم شوند که این کشور نبرد خود را به عرصه های دیگری نظیر چین و روسیه انتقال داده است. اما به نظر می رسد شعبده باز آمریکایی در چنته خود غافلگیریهای بسیاری برای خاورمیانه دارد و امروز زمان بهره برداری ازعوامل [داخلی] رسیده که آن ها تربیت و برای آن ها هزینه کرده بود.

 

-منظور ما در اینجا حوادث عراق و لبنان است در این دو کشور اگرچه جنبش های مردمی چند هفته پیش به راه افتاد و مردم خواستار اصلاحات سیاسی،اجتماعی و اقتصادی بودند اما این جنبش ها به جنبش های سیاسی مشکوکی تبدیل شدند که با خشونت زیادی همراه است و طرف های معینی را هدف قرار داده که همیشه در صف مبارزه با آمریکا و اسرائیل بوده اند.

 

چرا که هیچ تویجهی وجود ندارد که خواسته های تظاهرکنندگان در لبنان از اصلاحات سیاسی و حل مشکلات فقر و بیکاری به خواسته های سیاسی تغییر پیدا کند که سلاح مقاومت را هدف قرار دهد،  سلاحی که خاک این کشور را از اشغال دشمن آزاد کرده و بارها اسرائیل را شکست داده است.در عراق نیز به همین ترتیب آمریکایی که کشور را با ادعای تسلیحات هسته ای نابود کرد و مرتکب جنایت جنگی شد از طریق مزدوران خود موفق شده جهتگیری تظاهرکنندگان را به سمت خواسته های سیاسی و گرایش خصمانه علیه ایران تغییر دهد.

 

-می توان گفت تحولاتی که اتفاق اتفاده و خواهد افتاد در چارچوب جنگی محرمانه در منطقه میان آمریکا  واسرائیل از یک سو و ایران و متحدانش از سوی دیگر است. همچنین آشکار است محور نخست یعنی آمریکا و اسرائیل برخی پیروزی هایی را بدست آورده اما این پیروزی به علل زیادی که مجال آن نیست پیروزی توهمی است مهم ترین این علل این است که محور مخالف آمریکا هنوز برگه های زیادی دارد که رو نکرده است.

 

اما این جنبش ها به جنبش های سیاسی مشکوکی تبدیل شدند که با خشونت زیادی همراه است و طرف های معینی را هدف قرار داده که همیشه در صف مبارزه با آمریکا و اسرائیل بوده اند.

تمام.م/ع
نظرات کاربران