واکاوی تمایلات استقلال طلبانه کردستان عراق

اما در خاورمیانه ای که انواع مشکلات فساد ، فقر ، اختلافات قومی و مذهبی بیداد می کند واقعا اولویت با قومگرایی است؟ دامن زدن به مطالبات و منازعات قومی و مذهبی نه تنها دردی از دردهای منطقه غرب آسیا را درمان نخواهد کرد بلکه بر وخامت اوضاع و پیچیدگی آن به شدت می افزاید.

کار پروپاگاندا رسانه ای غرب و صهیونیسم همین است که ذهنیات و ایده ها را بجای واقعیات عینی القاء کند. مگر یهودی پاریسی با یهودی یزدی چه وجه اشتراکی داشتند اما در رژیم صهیونیستی تحت فرایند ملت سازی تصنعی قرارگرفتند .
 
 دکتر علیرضا عرب*: غرب و رسانه هایش دو تیپ الگو(Ideal Type) به موازات هم در سطح بین المللی مطرح و تبلیغ می کنند:
 
 
الف) مرد مسلمان خشن و خونریز داعشی که بعنوان جنبه منفی مطرح می شود. (-)
 ب)زن سکولار و فمینیست مبارز کرد که بعنوان وجه مثبت مطرح می شود.(+)
 
 
در پرتو برجسته سازی بین المللی  این دو تیپ متضاد، در پی اهداف خاصی بودند که تجزیه طلبی کردها یکی از این اهداف است.
  
پس قضیه را ساده سازی نکنیم و متوجه ابعاد پشت پرده و بین المللی آن باشیم.
 
قضیه از طرف غرب و صهیونیسم مدت ها تبلیغ و ترویج می شود و حال موقع میوه چینی آنان است.
 
 اما صورت مساله را پاک نکنیم و مساله و مطالبات بعضا برساخته تجزیه طلبانه در کردستان عراق را تنها به خاندان بارزانی تقلیل ندهیم.
 
 واقعیت این است که بین کرد "کوبانی" و کرد "اربیل" و "سنندج"  ارتباط درجه اولی واقعی وجود ندارد.
 
در عین اشتراک کردهای خاورمیانه در فرهنگ مادر، اما خرده فرهنگ ها، سبک های زندگی، گویش ها ، مطالبات، نیازها ،مشکلات و مسائل آنها متفاوت است.
 
 اما کار پروپاگاندا رسانه ای غرب و صهیونیسم همین است که "ذهنیات و ایده ها" را بجای "واقعیات عینی" القاء کند.
 مگر "یهودی پاریسی" با "یهودی یزدی" چه وجه اشتراکی داشتند اما در رژیم صهیونیستی تحت فرایند ملت سازی تصنعی قرارگرفتند .
 
البته تاکید می کنم که کردها از منظر حوزه فرهنگی و تمدنی، زیر مجموعه فرهنگ و تمدن ایرانی ،بعنوان فرهنگ مادر، محسوب می  شوند و با یکدیگر پیوندهای فرهنگی و حتی نژادی دارند و قابل انکار هم نیست.
 اما در خاورمیانه ای که انواع مشکلات فساد ، فقر ، اختلافات قومی و مذهبی بیداد می کند واقعا اولویت با قومگرایی است؟
 دامن زدن به مطالبات و منازعات قومی و مذهبی نه تنها دردی از دردهای منطقه غرب آسیا را درمان نخواهد کرد بلکه بر وخامت اوضاع و پیچیدگی آن به شدت می افزاید.
 
امتداد منطقی چنین منازعات قومی و مذهبی ره به کجا خواهد برد؟
 آیا اولویت های منطقه ما چنین است؟
 
*روزنامه نگار و کارشناس مسائل منطقه
نظرات کاربران