ماموریت جدید حریری بعد از بارزانی؛
بازی در زمین پدرخوانده

این بار بعد از شکست سناریو همه پرسی تلاش شد تا سعدالحریری ماموریت جدیدی را دنبال کند. و حریری بی تجربه تر از بارزانی وارد بازی جدیدی شد که نتیجه آن از اکنون مشخص است ...چیزی شبیه سرنوشت بارزانی.

 دستاوردها و جمع بندی تحولات سیاسی و میدانی منطقه نشان می دهد که تقریبا همه چیز برای محور سعودی تمام شده است. پایان عصر وهابیت سیاسی و بنگاه داری گروههای تروریستی همگام با تغییر در ساختار داخلی و نارضایتی و شورش  فکری جامعه سعودی نزدیک شده است و همین چالش ها که محیط پیرامونی داخلی سعودی را تهدید می کند ریاض را بر آن داشت تا برای تضمین  ماندگاری سیاسی خود به مجموعه ای از عوامل بیرونی و بازی با مهره های سوخته متوسل شود. به ویژه اینکه احساس می کند تاریخ مصرف داعش نیز پایان یافت.
 در این میان نیز برنده اصلی تغییرات منطقه ای و رفتارهای سیاسی و جنون سعودی که در داعش و نصره  و یارگیری در لبنان نمایانگر می شود. فقط رژیم  صهیونیستی بود هست.
 از این رو از مدتها  پیش تلاش شد تا برای تلخ کردن شیرینی دستاوردهای محور مقاومت ونیز ممانعت از تکامل وبهم پیوستگی آن چند سناریو اجرایی شود. وقرار شد تا سعودی بار دیگر با یارگیری از مهره های سوخته منطقه مانع از بازگشت ثبات و  استقرار به لبنان و اقتدار  محور مقاومت شود.
 
از این رو با طرح همه پرسی تلاش شد تا این ماموریت به بارزانی سپرده شود که براساس ارزیابی آنان در کمترین برآورد احتمالی ، جنگ داخلی بود. اما این گونه نشد و تمامی محاسبات به سمتی  دیگر رفت. بارزانی قربانی بازی محور آمریکا سعودی شد.
 
 این بار بعد از شکست سناریو همه پرسی تلاش شد تا سعدالحریری ماموریت جدیدی را دنبال کند. و حریری بی تجربه تر از بارزانی وارد بازی جدیدی شد که نتیجه آن از اکنون مشخص است ...چیزی شبیه سرنوشت بارزانی. بدتر اینکه روح ملی گرایی حتی در استعفای حریری وجود نداشت چون استعفای خود را از عربستان اعلام کرد.
 
 
مهمترین انگیزه های آن عبارت است:
 
1 . تخریب دستاوردهای سیاسی و میدانی محور مقاومت
2 . بازگشت سناریوی هرج ومرج در لبنان
3 . تخریب تلاش های تهران
4 . ایجاد جبهه جدیدی در برابر محور مقاومت آن هم در قلب مقاومت اسلامی در لبنان
5 . انحراف افکار عمومی از شکست های سعودی
6 .احیای نقش پدرخواندگی عربستان
 
 
با این حال نتیجه مشخص است.محور مقاومت در لبنان انبوهی از تجربه های این چنینی دارد و بی تردید این موضوع غیرمنتظره اما قابل پیش بینی بود.
نظرات کاربران