۱۴. ارتباط پیشنهاد مذاکره با ایران از طرف امریکا و حوادث بیداری اسلامی چیست؟

۱۴. ارتباط پیشنهاد مذاکره با ایران از طرف امریکا و حوادث بیداری اسلامی چیست؟ - غرض امریکا ناامید کردن ملتهای سربرافراشته‌ی مسلمان است
نظرات کاربران