۶. بیداری اسلامی از نظر تاریخی برای ما چه اهمیتی دارد؟

۶. بیداری اسلامی از نظر تاریخی برای ما چه اهمیتی دارد؟ - مسیری که ما حرکت میکنیم، مسیری است که میتواند تاریخ جهان و هندسه سیاسی دنیا را متحول کند
نظرات کاربران