در حال بارگذاری ...

رسانه مستقل و ضرورت بازتاب واقعیت

وجود یک رسانه مستقل برای بازتاب واقعیت های جهان اسلام ضروری است. هر چند امروز رسانه هایی وجود دارند که توانسته اند در کنار محور مقاومت قرار گیرند ، اما تعداد آن اندک است و از سیاست مشترکی پیروی نمی کنند. باید گفت که وجود یک رسانه ویژه مقاومت در منطقه ضرورت دارد بویژه اینکه تلاش ها و طرحهای زیادی برای انحصار اخبار می شود.این واقعیت را نیز باید گفت که پس از سال 2000 یک توازن رسانه ای خوبی در منطقه به نفع محور مقاومت ایجاد شد اما باید ادامه یابد بویژه اینکه برخی از شبکه های ماهواره ای حذف شد.

 احمد مصطفی اندیشمند مصری : 
وجود یک رسانه مستقل برای بازتاب واقعیت های جهان اسلام ضروری است
 
 
  وجود یک رسانه مستقل برای بازتاب واقعیت های جهان اسلام ضروری است. هر چند امروز رسانه هایی وجود دارند که توانسته اند در کنار محور مقاومت قرار گیرند ، اما تعداد آن اندک است و از سیاست مشترکی پیروی نمی کنند. باید گفت که وجود یک رسانه ویژه مقاومت در منطقه ضرورت دارد بویژه اینکه تلاش ها و طرحهای زیادی برای انحصار اخبار  می شود.
 
این واقعیت را نیز باید گفت که پس از سال 2000 یک توازن رسانه ای خوبی در منطقه به نفع محور مقاومت ایجاد شد اما باید ادامه یابد بویژه اینکه برخی از شبکه های ماهواره ای حذف شد. انگیزه و چرایی حذف این شبکه های ماهواره ای حامی مقاومت نیز دلیل افزابش توان آنان و تاثیرگذاری در روند تحولات منطقه و محور مقاومت است. بی تردید با وجود تمامی تلاش هایی که انجام گرفته است اما هنوز ما نیازمند یک رسانه مکتوب ، شفاف و مستقل هستیم . نقش سازمانهای مردم نهاد نیز در این میان اهمیت دارد بویژه سازمان های غیردولتی که پسوند اسلامی دارند. به اعتقاد من مفهوم های خبری که نشان دهند وحدت اسلامی است باید در رسانه ها ترویج شود.
 
بجز ضرورت رسانه های متعدد در حوزه مقاومت اما باید یک رسانه به عنوان منبع و تعیین کننده سیاست های خبری ایجاد شود که مهمترین ماموریت های آن را می توان اینچنین برشمرد :‌ایجاد تعریف یکپارچه از مفهوم ها – بازتاب همزمان رویدادهای محور مقاومت . از سویی باید به تلاش های اسرائیل و سعودی برای حذف رسانه مقاومت اشاره کنم
نظرات کاربران