لزوم کنار گذاشتن مفاهیم غربی برای تحقق دستاوردهای روز جهانی قدس

تفکرهای ملی و جداسازی واحدهای سیاسی و نیز تعریف منافع ملی که دولت ها دنبال می کنند و همچنین همپیمانی و وابستگی بسیاری از رژیم های اسلامی با غرب، مانع اصلی گسترش فرهنگ امتی اسلامی است.

امام خمینی(ره) با اعلام روز جهانی قدس انتظار داشتند فرهنگ امت اسلامی تبدیل به یک فرهنگ غالب شود، این موضوع زمانی امکان پذیر است که مفاهیم اسلامی در همه امور سرلوحه قرار گیرد.
 متاسفانه فضای سیاسی بر اساس مفاهیم غربی بر پا شده است و رسوب این مفاهیم  در اذهان دولتمردان و مردم یکی از اصلی ترین مشکلات در راه آزاد سازی فلسطین و قدس شریف است.
تفکرهای ملی و جداسازی واحدهای سیاسی و نیز تعریف منافع ملی که دولت ها دنبال می کنند و همچنین همپیمانی و وابستگی بسیاری از رژیم های اسلامی با غرب، مانع اصلی گسترش فرهنگ امتی اسلامی است.
امام خمینی(ره) با اعلام روز جهانی قدس انتظار داشت فرهنگ امت اسلامی تبدیل به یک فرهنگ غالب در جوامع اسلامی شود.
این موضوع زمانی امکان پذیر است که دولت های حاکم در جهان اسلام، نخبگان جوامع و عموم مردم مفاهیم غربی را کنار گذاشته و مفاهیم اسلامی را باور کنند.
بدون این تحول؛ امکان پیگیری تفکرات امتی از جمله فلسطین در جهان اسلام وجود ندارد. بر همین اساس بود که امام تاکید داشتند که دانشگاه ها باید اسلامی شوند و مفاهیم اسلامی جایگزین مفاهیم غربی گردند.
 البته در سالهای اخیر جرقه های در برخی کشورهای اسلامی در زمینه بازگشت عمومی مردم به مسئله فلسطین مشاهده شده است که یا مقطعی بوده و یا انیکه از سوی رژیم ‌های حاکم با برخورد خشن مواجه شده است. در این راستا باید تاکید کنیم که تحقق دستاوردهای روز جهانی قدس در همه عرصه به حضور گسترده مردمی در صحنه های مبارزه و مقاومت بر اساس رهنمودهای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، نیاز دارد.
نظرات کاربران