روز جهانی قدس و موج بیداری اسلامی در منطقه

اعلام روز جهانی قدس بخشی از یک راهبرد است که از سوی امام خمینی (ره) تعریف شده است. نمی توان روز جهانی قدس را به تنهایی به عنوان یک راهبرد در نظر گرفت. امام روز جهانی قدس را با یک رویکرد تغییر فرهنگ مطرح کرد که این تغییر فرهنگ، بستری برای تغییرات سیاسی و نظامی قرار خواهد گرفت.

بی تردید بدون تغییر فرهنگ جوامع، بسیج امکانات سیاسی و نظامی در جهان اسلام برای آزاد سازی فلسطین از اشغال و آزاد سازی ملت ها از وابستگی های سیاسی، اقتصادی و نظامی امکان پذیر نیست.
اعلام روز جهانی قدس بخشی از یک راهبرد است که از سوی امام خمینی (ره) تعریف شده است. نمی توان روز جهانی قدس را به تنهایی به عنوان یک راهبرد در نظر گرفت.
امام روز جهانی قدس را با یک رویکرد تغییر فرهنگ مطرح کرد که این تغییر فرهنگ، بستری برای تغییرات سیاسی و نظامی قرار خواهد گرفت.
بی تردید بدون تغییر فرهنگ جوامع، بسیج امکانات سیاسی و نظامی در جهان اسلام برای آزاد سازی فلسطین از اشغال و آزاد سازی ملت ها از وابستگی های سیاسی، اقتصادی و نظامی امکان پذیر نیست.با توجه به شاخص های میدانی در جریان بیداری اسلامی باید اذعان کرد که روز جهانی قدس تاثیر خود را در شکل گیری بیداری اسلامی داشته است.
اینکه مردم در همه کشورهایی که بیداری در آن شکل گرفت بحث آزادی فلسطین و مخالفت با رژیم صهیونیستی را مطرح ساختند مانند حمله به سفارت رژیم صهیونیستی در مصر، نشان می دهد که روز قدس در حال تغییر فرهنگ جوامع اسلامی از سطح انفعال و بالقوه به بالفعل است.
نظرات کاربران