ظرفیت وحدت گرایانه و انسجام بخش روزجهانی قدس

پایه روز جهانی قدس تفکر وحدت امت اسلامی است. وحدت امت اسلامی ظرفیت های جدیدی را ایجاد می کند. فلسطین به عنوان یک اولویت امت اسلامی می تواند آغازی بر این تئوری باشد.

 پایه روز جهانی قدس تفکر وحدت امت اسلامی است. وحدت امت اسلامی ظرفیت های جدیدی را ایجاد می کند. فلسطین به عنوان یک اولویت امت اسلامی می تواند آغازی بر این تئوری باشد. یعنی اگر جهان اسلام با وحدت امت موفق شدند تغییری در معادله فلسطین پدید آورند؛ قطعا این ظرفیت در آینده  و در حمایت از منافع جهان اسلام تصمیم ساز خواهد بود..

روز جهانی قدس در انسجام بخشی به جریان های مترقی در کشورهای اسلامی از چه توانمندی هایی برخوردار است؟
 
 شکی نیست که نخبگان در هر جامعه ای نیروی پیشرُوی اجتماعی هستند و این نیروهای نخبه در بسیاری از فرایند های تحول پیشقدم هستند. تا کنون تئوری وحدت امت؛ پایگاه وسیعی در جهان اسلام پیدا کرده است ولی متاسفانه در خاور میانه با واگرایی های مذهبی و یا سیاسی روبرو بوده است؛ تا جاییکه گاهی این فرایند را کند ساخته است. در جهان اسلام کسی نیست که به وحدت امت اعتقاد نداشته باشد. به همین دلیل دشمن هم اصل وحدت امت را زیر سوال نبرده است؛ بلکه تلاش می کند موانعی را در پیشِ روی آن قرار دهد. گارد مذهبی جوامع و الگوهای غربی مانند دولت های ملی و پیش کشیدن موضوعات قومی از جمله موانعی است که بر سر راه این مسئله کاشته شده است. در بحران های دیگر جهان اسلام مانند کشمیر، یا قره باغ و غیره شرایط را به نفع جهان اسلام تغییر دهد
نظرات کاربران