صدای رسانه کمتر از گلوله نیست ..

البته این موضوع نشان دهنده تاثیرگذاری این رسانه هاست . من براین باورم که صدای رسانه کمتر از گلوله ای نیست که بسوی دشمن شلیک می شود. و در برخی از جهات بیشتر هم هست . همانگونه که در برخی زمان ها ، این رسانه ها هستند که بازنده و برنده را تعیین می کنند.

علی قازان مجری لبنانی شبکه العالم
امروز ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند رسانه های قدرتمند در حوزه مقاومت هستیم .

تمام تلاش هایی که درباره حذف المنار ، العالم و المیادین توسط سعودی ها شد برای این است تا صدایی که در برابر طرح امریکایی – اسرائیلی بلند می شود ، خفه گردد.

البته این موضوع نشان دهنده تاثیرگذاری این رسانه هاست . من براین باورم که صدای رسانه کمتر از گلوله ای نیست که بسوی دشمن شلیک می شود. و در برخی از جهات بیشتر هم هست . همانگونه که در برخی زمان ها ، این رسانه ها هستند که بازنده و برنده را تعیین می کنند. ما باید آن قدر رسانه داشته باشیم که اگر میادین را خفه کردند ، میلیون ها شبکه المیادین فریاد برآورد و نه انکه با بسته شدن یک یا دو  شبکه حامی محور مقاومت ، نگران شویم .
نظرات کاربران