40 سالگی انقلاب ایران و چهار دهه تغییر معادلات سیاسی منطقه

وجود نهضت های آزادیبخش از قلب آفریقا تا شمال آفریقا و از مرکز اروپا تا آمریکای لاتین همه تحت تاثیر انقلاب اسلامی قدرت معنوی مهمی را تشکیل داده اند، این قدرت معنوی هسته های انقلابی را در جهان برای مقابله با ظالمان و مستکبران تقویت کرده است.

 


دکتر «محمدرضا جمالی»

در مطالعات علوم سیاسی موضوعی با عنوان کشورهای اصلی و کشورهای پیرامونی مطرح است. کشورهای اصلی که تعداد آنها کم است محور اتصال و وصل کشورهای پیرامونی هستند. به عبارت دیگر کشورهای پیرامونی همانند اقمار و سیارات منظومه شمسی به مانند خورشید هستند .یعنی وجود و روشنی این کشورها و ابهت و شکوه آنها به وابستگی به قدرت ها می باشد‌.این وابستگی سیاسی و اقتصادی مدلی هست که در جهان کاربرد وسیع دارد و از رهگذر آن نظم جامد و ساکنی را سامان داده است.


انقلاب اسلامی ایران بر خلاف نظام های سیاسی در هیچکدام از دسته بندی ها و بلوک بندی های رایج قرار نگرفت بطوریکه خود خالق نظم نوینی شد. نظمی که از دو مولفه مهم دینی بودن و عمل مردم سالارانه نشأت گرفته است. بواسطه این ویژگی ممتاز انقلاب اسلامی معادلات پیچیده بلوک بندی ها را باطل کرد و نظریه های مادی شرق و غرب و سه جهانی بودن و اندیشه اقتصادی جنوب و شمال را کمرنگ کرد.


چرا که در معادله اداره جهان، حقیقت دین و معنویت را وارد کرد و آرمانگرایی چپ و مارکسیستی را به معنویت گرایی و حمایت از مستضعفین تبدیل نمود. واقعیت دین و حمایت از مظلوم خود به عنوان قطبی شد که در برابر همه اقطاب مادی قرار گرفته است.


از منظر انقلاب اسلامی اندیشه لیبرالیسم به همان اندازه منحط هست که اندیشه کمونیسم از مدار منطق و عقلانیت خارج است. انقلاب اسلامی چون از مسیر فطرت انسان ها طی مسیر می کند به مقابله با مادیگرایی ها و ایسم ها پرداخت و تمام معادلات را برهم زد به همین خاطر همه قدرت ها در برابر انقلاب اسلامی قرار گرفته اند و تلاش دارند تا آن را از معادلات سیاسی نظام جهانی حذف سازند.


سابقه انقلاب های جهان نشان می دهد همه آنها در ابتدا و یا در ادامه مسیر؛  جذب قدرت های موجود جهان شده اند. اما انقلاب اسلامی که به دنبال بسط اندیشه دینی و معنویت گرایی است، و نمی تواند به هیچ یک از قدرت های جهانی گرایش داشته باشد. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی ایران نمی تواند در دسته کشورهای پیرامونی و یا اقماری قرار گیرد بلکه بر عکس با توجه به اینکه خود منادی یک اندیشه و رفتار جدید در عرصه سیاسی جهان به شمار می رود، یک کشور اصلی و محوری محسوب شده که نقطه اتکای کشورهای متعدد منطقه است. به دیگر سخن، آرمانگرایی دینی همه معادلات را بهم زد بطوریکه بسیاری از مردم کشورهای پیرامونی جذب تعالیم معنوی اسلام رهایی بخش شدند .


وجود نهضت های آزادیبخش از قلب آفریقا تا شمال آفریقا و از مرکز اروپا تا آمریکای لاتین همه تحت تاثیر انقلاب اسلامی قدرت معنوی مهمی را تشکیل داده اند. این قدرت معنوی هسته های انقلابی را در جهان برای مقابله با ظالمان و مستکبران تقویت کرده است. امروز انقلاب اسلامی خواب نظام سلطه را آشفته کرده است و میدان های وسیعی از مبارزه را برای آنها تدارک دیده است که در آرایش بندی جدید به اندیشه مقاومت نامگذاری می شود. تفکر مقاومتی که در برابر نظام سلطه با انواع ایسم ها و تکثرهای مادی قرار دارد. شاخصه ها نشان می دهد در دهه چهارم انقلاب اسلامی، تفکر مقاومت محور آرایش بندی جدید است که از خلیج عدن تا مدیترانه بصورت ملموس خودنمایی می کند و معادلات جدیدتر و جدی تری ایجاد کرده است.

 
نظرات کاربران