آخرین وضعیت انتخابات اسرائیل،ترکیب احزاب و تعداد کرسی ها

تا اکنون هر دوحزب اصلی رقیب یعنی لیکود و آبی و سفید 35کرسی بدست آورده اند و هم گانتز و هم نتانیاهو خود را پیروز انتخابات معرفی کردند .

سایت بیداری اسلامی - علیرضا عرب : با شمارش 95درصد از مجموع آراء اخذ شده تعداد کرسی های احزاب رژیم صهیونیستی در انتخابات دیروز کنیست بشرح ذیل است:


لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو 35 کرسی

 

آبی و سفید به رهبری بنی گانتص و یائیر لاپید 35 کرسی

شاس به رهبری آریه درعی 8 کرسی

 

یهودیت متحد توراتی به رهبری  لیتزمن 8 کرسی

حزب کارگر به رهبری  آوی گابای 6 کرسی

 

ائتلاف عربی تعال-حداش به رهبری ایمن عوده و احمد طیبی 6 کرسی

اسرائیل خانه ما به رهبری آویگدور لیبرمن 5 کرسی

 

ائتلاف احزاب راستگرا به رهبری رافی پرتص 5 کرسی

میرتص به رهبری تامار زاندبرگ 4 کرسی

 

ائتلاف عربی رعام-بلد به رهبری منصور عباس 4 کرسی

کولانو به رهبری موشه کحلون 4 کرسی

 

همانطور که دیده می شود تا به اکنون  هر دوحزب اصلی رقیب یعنی لیکود و آبی و سفید 35کرسی بدست آورده اند و  هر دو حزب لیکود و آبی و سفید نیز خود را پیروز انتخابات معرفی کردند .
اما با توجه به تعداد بیشتر کرسی های کسب شده توسط احزاب راستگرا نتانیاهو به تشکیل کابینه نزدیکتر است.

 

 رقابت میان دو حزب اصلی رقیب بعد از پایان رای گیری آغاز شده است و هم نتانیاهو و هم بنی گانتز سعی در ائتلاف با احزاب دیگر برای بدست آوردن حداقل 61کرسی پارلمان جهت تشکیل بیست و یکمین کابینه را دارند.

اما با توجه به تعداد کرسی های بالای احزاب واقعا راستگرا بخت نتانیاهو برای تشکیل کابینه بیشتر از رقیب ارزیابی می شود.

 

ائتلاف احزاب راستگرا:

(لیکود 35کرسی +  شاس8کرسی + یهودیت متحد توراتی8کرسی + اسرائیل خانه ما5کرسی + ائتلاف احزاب راستگرا5 + کولانو4کرسی )= 65کرسی

 

ائتلاف احزاب میانه -چپگرا:
(حزب آبی و سفید 35کرسی + حزب کارگر 6کرسی + ائتلاف عربی تعال- حداش 6کرسی + میرتص 4کرسی + ائتلاف عربی رعام - بلد 4کرسی ) = 55کرسی

علاوه بر اینکه اگر احزاب میانه و چپ به رهبری بنی گانتص ، موفق به ائتلاف با احزاب عربی نشوند آنها بختی برای تشکیل کابینه نخواهند داشت و فقط صاحب 45 کرسی خواهند شد.
 اما وضعیت نتانیاهو و احزاب راستگرا اینطور نیست.

 

 

نکته:
برخی از اخبار حاکی از پیشتازی لیکود به رهبری نتانیاهو با 1یا 2 کرسی بیشتر نسبت به رقیب اصلی اش حزب آبی و سفید به رهبری بنی گانتص است.

تمام/م/ع
نظرات کاربران