ناریوهای احتمالی نتایج دومین انتخابات زودهنگام کنیست رژیم اسرائیل

 از سوی محافل سیاسی سناریوهای مختلفی در خصوص نتایج و احتمالات پس از آن براساس نتایج مطرح شده است. این موضوع به دلیل وضعیت سیّال سیاسی و حزبی است که صحنه اسرائیل با آن مواجه است.

 

 از زمان آغاز رای گیری برای انتخاب اعضای 21 کنیست رژیم صهیونیستی که از صبح امروز سه شنبه شروع شده از سوی محافل سیاسی سناریوهای مختلفی در خصوص نتایج و احتمالات پس از آن براساس نتایج مطرح شده است. این موضوع به دلیل وضعیت سیّال سیاسی و حزبی است که صحنه اسرائیل با آن مواجه است. امری که گمانه زنی ها در این خصوص بویژه درباره بقای نتانیاهو در قدرت و یا حالت هرج و مرج احتمالی را افزایش می دهد.

 

به نقل از برخی محافل سه سناریو می تواند از ماحصل نتایج انتخابات امروز در اسراییل روی دهد که عبارتند از:

 

سناریوی اول:

 

1- پیروزی لیکود

 

2- اقناع لیبرمن به مشارکت در دولت

 

3- تشکیل دولت راستگرا

 

4- ابقای نتانیاهو در قدرت

 

سناریوی دوم:

 

1- شکست لیکود و پیروی فهرست آبی و سفید

 

2- عدم مشارکت احزاب عربی

 

3- حکومت وحدت ملی

 

4- شکست احزاب در تشکیل حکومت وحدت ملی (رفتن به سوی سومین انتخابات دسامبر2019)

 

5- افکار عمومی با انتخابات جدید مخالفت می کنند

 

6- احزاب مجبور به تقدیم امتیازات هستند

 

سناریوی سوم:

 

1- تساوی لیکود با فهرست آبی و سفید

 

2- حکومت وحدت ملی

 

3- توافق برسر حکومت وحدت ملی

 

4- نخست وزیر با توافق بین هم تقسیم می شود(دوسال در اختیار لیکود دو سال در اختیار آبی و سفید شبیه دهه 80 بین لیکود و کار)

 

5- سقوط نتانیاهو از قدرت (ژنرالهای فهرست آبی و سفید پیشنهاد نفر دیگری غیر از نتانیاهو برای تصدی نخست وزیری خواهند داد )

 

6- وزیر داخلی جدعون ساعر به عنوان گزینه لیکود برای نخست وزیری انتخاب می شود

 
نظرات کاربران