در حال بارگذاری ...

ماموریت جدید بارزانی ها در عراق؟

جای خالی داعش باید با یک عنصر جدید جایگزین شود. امریکا در عراق برای نفوذ نظامی نیاز به عنصر ناامن کننده جدید دارد تا رفتارهای بازگشت به عراق را توجیه نماید. و برای این موضوع هم نیاز به ایده دارد و هم به مجری.امریکا بعنوان کارفرمای پروژه تجزیه عراق به مسعود بارزانی بعنوان یک پیمانکار نیاز دارد .و این بار پسر بارزانی ماموریت جدید یافته است.

 رفتار سیاسی این روزهای مسعود بارزانی بیش از آنکه بازتابی از خواسته های کردستان عراق باشد  ، رویکردی است که محصول نگرانی های داخلی ،  از سرناچاری و براساس شرایط کنونی منطقه و نیازهای آمریکا  از وی سر می زند. بارزانی دو سال است که بطور غیرقانونی ریاست می کند. 
  خواسته های ملت کرد هنوز بر زمین مانده است. بنابراین از هر شرایطی برای بازاریابی منافع اش در منطقه  بهره برداری می کند. 
یک بار برای ترک ها با فروش نفت ارزان دولت مرکزی عراق و یک بار همه پرسی و امروز هم پسر وی سیروان ماموریت تازه ای یافته است تا پازل پدر را تامین کند. 
ماموریتی که در بازیابی و احیای نقش مرده امریکا و نیز اعتبارزدایی از پیروزی ها و نقش حشد شعبی تعریف می شود. البته دریوزگی و تحسین امریکایی ها از ویژگی حقارت شخصیتی سیروان بارزانی است.
جای خالی داعش باید با یک عنصر جدید جایگزین شود. امریکا در عراق برای نفوذ نظامی نیاز به عنصر ناامن کننده جدید دارد تا رفتارهای  بازگشت به عراق را توجیه نماید. و برای این موضوع هم نیاز به ایده دارد و هم به مجری. 
امریکا بعنوان کارفرمای پروژه تجزیه عراق به مسعود بارزانی بعنوان یک پیمانکار نیاز دارد . سیروان بارزانی اگرچه برای محافل رسانه ای و سیاسی تنها با پسوند بارزانی شناخته می شود این روزها برای تکمیل این پازل به وسط میدان امد.  یکی از روزنامه نگاران عرب درباره برخی مواضع عرب و دلالان امریکایی در منطقه چه زیبا گفته است که این مواضع یا نتیجه گردش در کلوپ های شبانه است یا اثر شراب مرغوب اسرائیلی ها یا تاثیر قهوه امریکایی.  این پاسخ وی به پرسشی بود که از وی درباره اظهارات پسر بارزانی پرسیدم.
دلبستگی سعودی ها را  به دختر ترامپ دیدیم. حتی یک سعودی تقضای ازدواج با ایوانکا را داشت و یک نفر به خاطر  وی یک مسجد به نامش بنا کرد؟  
بنابراین ما به شدت معتقدیم اینگونه اظهارات پسر بارزانی را نمی توان از دیدگاه سیاسی ارزیابی کرد و باید از نظر روانشناسی و عقده شخصیتی واکاوی نمود.
 
 
عیاشی ها و خوشگذرانی های پسر بارزانی بی تردید هزینه دارد و هزینه آن باید از شرافت ملت کرد باشد . ملتی بزرگ که مخالف بازیچه شدن است.
به هرحال بارزانی و پسر وی ماموریت جدیدی برای تطهیر امریکا یافته اند و هرگونه اظهار نظر و رفتار سیاسی آنان را باید در این راستا جستجو کرد. البته به یقین امریکایی ها هزینه عیاشی و مواد مخدر پسر بارزانی را از چاههای نفت عراق و چند میلیون برابر جبران می کنند.
نظرات کاربران