نخستین شورای مرکزی کنگره جهانی محبان اهل بیت(ع)+فیلم