دکترین مقاومت امام خمینی ؛

دکترین مقاومت امام خمینی ؛ ✅ تراکم توطئه ها و انبوه سناریوهای برنامه ریزی شده علیه انقلاب ایران به دلیل نگرانی از تاثیرگذاری آن در فرایند سیاسی رویدادهای منطقه ای طراحی شد. ✅انقلاب ایران به مرزهای داخلی محدود نشد و این موضوع از آغاز در تئوری و دکترین مبارزه امام خمینی نیز بخوبی دیده می شد. -  موضوع قدس اصلی ترین عنصر تعیین کننده دکترین مقاومت امام خمینی بعنوان سرمشق تمامی جهت گیری های سیاسی مطرح شد. ✅قدس عامل مهم همگرایی امت اسلامی در برابر توطئه های حذف ماهیت اسلامی و تلاش برای تبدیل آن به یک معادله عربی است. ✅تا پیش از آن نیز بیشتر شیوه های مبارزه و مقاومت به دلیل وابستگی به شاخصه های ملی گرایی صرف، فقدان هرگونه نقشه راه برای اداره آینده سیاسی ملتها بود. خروجی این شیوه مبارزه ناامیدی و شکست بود. شکست همراه سرخوردگی به سمت تسلیم سیاسی در برابر اسرائیل پیش رفت. ✅واژه سازش یا برداشت غربی آن با عنوان "صلح" وارد ادبیات گروهها و سازمانهای مبارز شد تا انجا که برجسته ترین آن در سرزمین های اشغالی یعنی ساف ( سازمان آزادیبخش فلسطین ) بسمت تسلیم و سازش با توجیه و تفسیرهای جدید رفت. ✅- خروجی این سازمان وادادگی و سرخوردگی در برابر اسرائیل بود. ✅جریانهای دیگر در منطقه نیز  مانند اخوان المسلمین به دلیل ناکارآمدی سیاسی و نداشتن تجربه های سیاسی حکومت داری  تنها به کلکسیون شکست ها افزوده شد. ✅از درون این دو جریان افراطی و سکولار یک الگوی اسلامی به نام میانه رو بیرون بیاید که می توان آن اسلام امریکایی دانست که در ادبیات امام مطرح بود. ✅دکترین مقاومت امام خمینی براساس شاخصه های مهمی بود که می توان به مولفه هایی همچون  درک درست از شرایط منطقه ای ، دوربودن از هرگونه سطحی نگری وبرداشت های نادرست از دین اسلام ، تبیین اسلام واقعی و سیاسی با شیوه عملی مبارزه ، دشمن شناسی ، فعال کردن ظرفیت های جهانی امت اسلامی ، ارزیابی درست از تحولات آینده ، دوری از عافیت طلبی سیاسی ، کنار زدن ادبیات تسلیم بود. ✅امروز مقاومت در فصل جدیدی از تکامل و توازن قرار دارد و اردوگاه مقابل آن نیز بخوبی این ویژگی را درک کرده است. بازدارندگی موثر که حتی بجز زمینه نظامی و سیاسی در عرصه اقتصادی و اجتماعی نیز خود را نشان داده است نقطه قوت این محور است .