تحولات میدانی شمال سوریه ۵ روز پس از آغاز عملیات «چشمه صلح»