درباره ما

رسانه های خبری به عنوان مهمترین ابزار اطلاع رسانی نقش مهمی را در مدیریت تحولات بین الملل برعهده دارند. رویکرد این رسانه ها بیش از یک فرایند اطلاع رسانی است و به ابزاری برای مدیریت رخداد ها، تعریف و تفسیر رویدادهای جهانی تبدیل شده است. بی تردید بخش زیادی از رسانه های منطقه و جهان در اختیار همین جریانهای قدرت قرار دارد. رسانه هایی که مسیر را برای توجیه ، انکار و پذیرش آنچه که نیست، فراهم می کنند. شخصیت سازی، دروغ پردازی، انکار واقعیت، تخریب، توجیه و تحریف در اتاق فکر این شبکه ها برنامه ریزی می شود. ازاینرو امروز بیش از هر زمان دیگری با توجه به شرایط منطقه، اطلاع رسانی شفاف برای آگاهی افکار عمومی ملت ها ضرورت دارد؛ بویژه اینکه انقلاب های اسلامی ، مرحله سخت و دشواری را می گذراند و به یقین شناخت آسیب ها و چالشهای بیداری اسلامی، ترسیم آینده سیاسی و شناساندن ظرفیت های امت اسلامی از مهمترین ماموریت های یک رسانه مستقل اسلامی است.


سایت رسمی دبیرخانه دائمی مجمع جهانی بیداری اسلامی
مقدمه
رسانه های خبری به عنوان مهمترین ابزار اطلاع رسانی نقش مهمی را در مدیریت تحولات بین الملل برعهده دارند. رویکرد این رسانه ها بیش از یک فرایند اطلاع رسانی است و به ابزاری برای مدیریت رخداد ها، تعریف و تفسیر رویدادهای جهانی تبدیل شده است. بی تردید بخش زیادی از رسانه های منطقه و جهان در اختیار همین جریانهای قدرت قرار دارد. رسانه هایی که مسیر را برای توجیه ، انکار و پذیرش آنچه که نیست، فراهم می کنند. 
شخصیت سازی، دروغ پردازی، انکار واقعیت، تخریب، توجیه و تحریف در اتاق فکر این شبکه ها برنامه ریزی می شود.  ازاینرو امروز بیش از هر زمان دیگری با توجه به شرایط منطقه، اطلاع رسانی شفاف برای آگاهی افکار عمومی ملت ها ضرورت دارد؛ بویژه اینکه انقلاب های اسلامی ، مرحله سخت و دشواری را می گذراند و به یقین  شناخت آسیب ها و چالشهای بیداری اسلامی، ترسیم آینده سیاسی و شناساندن ظرفیت های امت اسلامی از مهمترین ماموریت های یک رسانه مستقل اسلامی است که  می تواند افقهای روشنی را در برابر ملتهای جهان قرار دهد.
الف : سایت
سایت بیداری اسلامی یک سایت اطلاع رسانی ، تحلیلی و سازمانی است. دامنه این سایت نیز برگرفته از واژه ترکیبی  زیر است :‌
 islami, -awakening ( بیداری اسلامی )  که در عربی الصحوة الاسلامیة ترجمه می شود. 
آدرس اینترنتی www.islamic-awakening.ir
ب : اهداف 
سایت رسمی دبیرخانه دائمی مجمع جهانی بیداری اسلامی چهار هدف مهم را دنبال می کند : 
1-    به عنوان یک منبع رسمی اطلاع رسانی، مواضع دبیرخانه، اعضا و دبیرکل آن را بازتاب می دهد و دراختیار افکار عمومی قرار می دهد.
2-    بازتاب فعالیت ها، بیانیه ها، نشست ها، و نیز فعالیت اعضا و دبیرکل مجمع را در دستور کار آن قرار دارد. 
3-      تعیین راهبرد و سیاست های کلی – خبری مربوط به رویدادهای بیداری اسلامی و منطقه خاورمیانه و مهمترین اخبار برعهده آن است.
4-    تعیین سیاست های خبری رسانه ها درباره مفهوم بیداری اسلامی 
 
نظرات کاربران